Åstad ligger i utkanten av Mittlandskogen, som anses vara Nordeuropas största sammanhängande ädel-
lövskog. Inom byn finns en blandning av lövskog med inslag av barrträd, betesmark och uppodlad mark.
I markerna växer mycken hassel, enbuskar och på försommaren orkideer och gullvivor i massor. På sen-
sommaren pryder cikoria vägkanterna.
Tranor, vildgäss och gravänder m.m. flyger lågt över Åstad varje vår och höst.
Våtmarksområdena som gränsar till Åstad, Amundsmosse, Kritmossen och Grossmossen är livligt
besökta av flyttfåglar av alla de slag.
I de tre mossarna finns också en artrik och skyddsvärd svampflora. T.ex. växer djävulssoppen i Åstads
marker.

Amundsmosse

Åstad by gränsar i väster mot Amundsmosse som är den till ytan största mossen i mittlandsskogen. Mossen har med all säkerhet varit en insjö för länge sen. Att människor har levt vid sjön vittnar de talrika fornlämningar som finns runt om.
Mossen hyser ett fågelskyddsområde som innebär tillträdesförbud 1 april - 31 juli.
I mossen växer aggräs och här häckar bl.a. ängshök. Här finns också en
artrik och skyddsvärd svampflora.
Läs mer om mossen här.

Vitkärret

Bara några tiotal meter norr om "Hildings kvarn" ligger Vitkärret (även kallat Vipkärret). Här kan man,
speciellt på vår och höst, se änder, gäss och andra fåglar ta sig en vilopaus under sin flytt mot andra
nejder. Även om kärret mer och mer växer igen så har det hittills aldrig varit torrlagt, inte ens de to-
raste somrar. Det berättas att före tvättmaskinernas tid gick Åstads invånare dit för att tvätta sina
kläder.
Vitkärret har troligen, för mycket länge sen, hängt ihop med Amundsmosse när mossen var en insjö.
I Vitkärret växer vita och röda näckrosor som har planterats av en blomsterintresserade Åstadbor.

Se även en video som berättar om Vitkärret. Videon är framtagen av fotograf Gunnar
Fahlström.

Våren 2008 har några företagsamma Åstadbor röjt vid Vitkärret och "Hildings kvarn" så att man kan se
vattenspegeln från landsvägen. Se resultatet nedan.

Efter röjningen kan man bättre urskilja den forn-
lämning som ligger ett tjugotal meter väster om
kvarnen. En stensättning ca 8 meter i diameter.
Kanske är groparna i fornlämningen spår efter en
utgrävning.

Titta på ett gammalt foto från Vitkärret

© 2010 Uno Webverkstad

¤ Natur ¤